Bagaimana Judi Boleh Berlaku?

Ramai beranggapan bahawa judi hanyalah terhad kepada membeli tiket loteri atau bermain di kasino. Tetapi ianya melangkaui lebih dari itu. Selama mana boleh disertai juga oleh orang lain (diterjemah kepada …

Riba al-Nasiah (Loan-Based)

As simple as it looks, the principle is far more significant. Look around us. Riba has become the backbone of current economic system. You have to pay more than what …

Forex Trading & Isu Shariah

Forex trading pada asasnya diharuskan selama mana ia berlaku secara ‘on the spot’ dan tidak melibatkan larangan yang jelas dari perspektif Shariah. Contohnya spot forex yang biasa ditransaksikan di kedai …

Bisnes Jual-Beli Emas

Carta alir di atas memaparkan isu utama iaitu pemegangan ‘illah’ atau sebab berlakunya fatawa atas qiyas yang dibahaskan oleh ulama-ulama dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW yang masyhur berkaitan barang ribawi; …

Back to Basic

Ramai yang melihat sistem perbankan Islamik tiada bedanya dengan sistem perbankan konvensional. Apa yang diutarakan hanyalah amaun yang meningkat dari jumlah awalan harga asal sesuatu aset atau projek yang ingin …

Menjual Apa Yang Tiada

Hadith Rasululllah SAW memberi penekanan dalam urusan jual beli sesuatu barang yang berkait rapat dengan hak milik. Ulama mentafsirkan hadith berkenaan sesuatu yang hendak dijual hendaklah selain berada bersama dengan …